Structura Asociației GS1

Adunarea Generală a Asociației este organul suprem, compus din societățile care au constituit Asociația și membrii asociați care au aderat ulterior. Adunarea Generală este cea care determină obiectivele GS1 România, strategia și planul operațional.

Adunarea Generală este convocată de Președintele Asociației cel puțin o dată pe an, precum și oricând va hotărî Consiliul Director sau la cererea motivată în scris a cel puțin 1/5 din numărul asociaților.

Membri GS1 România:

Membrii fondatori sunt membri care au cooperat sub cele mai variate forme la constituirea Asociației prin convocarea Adunării de constituire, pregătirea și redactarea actului de constituire, alegerea sediului, elaborarea Statutului, asigurarea îndeplinirii formalităților legate de constituirea și încheierea de acte în numele Asociației în formare.

Membrii asociați sunt persoanele juridice care aderă ulterior constituirii GS1 România, care îndeplinesc atribuțiile ce le revin prin Statut, Regulament și cele stabilite de organele de conducere ale Asociației, achită taxa de înscriere, plătesc cotizația anuală stabilită, participă la Adunările Generale ale GS1 România și sprijină activitatea Asociației în direcțiile și formele sale de acțiune pentru implinirea scopului și obiectului său de activitate.

Consiliul Director asigură definirea strategiei și elaborarea programului de activitate al Asociației.

Consiliul Director este compus din 11 membri asociați, aleși de Adunarea Generală a Asociației. Președintele Comitetului Director este Președintele Asociației.

Acest organism este alcătuit din persoane cu funcții de răspundere din cadrul instituțiilor și membrilor GS1, este responsabil cu implementarea planului operațional și ia decizii în unele aspecte concrete privind realizarea obiectivelor strategice, coordonează acțiunile comisiilor tehnice.

Consiliul Director are cel puțin două ședințe pe an. Hotărârile se iau cu majoritate simplă a membrilor prezenți.

În prezent, Consiliul Director al GS1 România are următoarea componență:

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Prof. Univ. Dr. Laurențiu-Dan Anghel
AUCHAN ROMANIA SA Jean Daniel Simon
COCA-COLA HBC ROMANIA SRL Simona-Alice Nichita
COMTEC NET SRL Ciprian Iosep – Președinte
DOBROGEA GRUP SA Sergiu Sarchizian
FILDAS TRADING SRL Mihăiță-Cătălin Gherghiceanu
GS1 DATA EXCHANGE SRL Matei-FIlip Iosep
GS1 DATA SYSTEMS SRL Diana-Cecilia Ioan
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL Alina Velcea
SELGROS CASH & CARRY SRL Claudiu Marin
UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE SA Roxana Avram

Biroul Executiv: Președinte GS1 România, Ing. Ciprian IOSEP