Termeni si conditii de utilizare

 

CONTRACT DE LICENTIERE SI UTILIZARE
A SISTEMULUI GS1

 Art. 1. Preambul

 • Având în vedere că Asociația GS1 Romania are statutul de UNIC administrator al LICENȚEI GS1 pe teritoriul României, deținută de GS1, organizația internațională de alocare și numerotare unitară a produselor și locațiilor geografice ale acestora;
 • Având în vedere că Asociația GS1 poate acorda, în mod unic, licențe de utilizare a sistemului global GS1;
 • Având în vedere că Sistemul GS1 este un sistem de standarde dezvoltat de GS1 (organizaţia internaţională licenţiatoare pentru codificare) pentru identificarea produselor, unităţilor logistice, serviciilor, locaţiilor, precum şi pentru interschimb electronic de date (EDI). Sistemul GS1 utilizează reprezentarea în diferite simbologii de cod de bare sau dispozitive de radio-frecvență pentru culegerea automată a datelor;
 • Având in vedere necesitatea utilizatorului de a avea acces la acest serviciu, pentru unul sau mai multe domenii de activitati;
 • Având in vedere interesul manifestat si acceptul de a adera ca membru al Asociației GS1 exprimat in mod solemn, neechivoc si irevocabil in scris, consfiintit de completarea Buletinului de Înscriere, ce constituie Anexa nr. 1 la prezentul contract.

 

Partile au decis de comun acord, semnarea prezentului contract de licența in următorii termeni si condiții:

 

Art. 2. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract este dat de reglementarea licențierii utilizării sistemului GS1 şi a serviciilor conexe în ceea ce priveşte codificarea locaţiilor cu ajutorul Numărului Global de Locaţie (GLN – Global Location Number) în acord cu schemele de codificare ISO/IEC 6523 și codificarea produselor cu ajutorul Numărului Global de Articol Comercial (GTIN – Global Trade Item Number) în acord cu schemele de codificare ISO/IEC 15459.

 

Art. 3. Licențiere. Termeni specifici.

3.1. Se alocă Utilizatorului, din banca de numere a Asociației GS1 Romania, Numere Globale de Locaţie GS1 în vederea conectării la Sistemul Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM) și a interschimburilor electronice de date (EDI) și Numere Globale de Articol Comercial (GTIN – Global Trade Item Number) în vederea identificării produselor.

Pentru Utilizator se pot aloca şi alte adrese de locaţie, la cerere, după necesităţi, pe bază de acte adiţionale.

3.2. Se alocă codul de utilizator (GLN) pentru înscrierea, actualizarea şi lansarea cererilor de numere globale de locație (GLN) prin intermediul aplicației online MEDALOC (https://medaloc.gs1.ro), parte a aplicației generale de gestiune a contului utilizator CODALOC (https://codaloc.gs1.ro), precum și pentru accesarea comunicărilor și descărcarea documentelor comerciale, financiare, juridice și de marketing din Spațiul Client.

3.3. Parolele de acces, gestiunea utilizatorilor și a drepturilor (rolurilor) acestora în aplicația generală de gestiune a contului utilizator CODALOC se setează numai de către administratorul de cont stabilit de Utilizator

3.4. Pe baza aceluiași cod de utilizator de la punctul 3.2, se alocă coduri de produs GTIN prin intermediul aplicației online CODALOC (https://codaloc.gs1.ro), în vederea utilizării de către Deținătorii Autorizației de Punere pe Piață pentru identificarea produselor, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și a Specificațiilor Generale GS1.

3.5. Codurile de produs GTIN obținute se pot utiliza pentru reprezentarea în coduri de bare liniare sau bidimensionale în funcție de aplicații, conform standardului ISO/IEC 15420 (coduri de bare EAN), ISO/IEC 15417 (cod de bare GS1-128), ISO/IEC 15418 (Identificatorii de Aplicație GS1 – pentru codificarea elementelor de serializare) și respectiv ISO/IEC 16022 (cod de bare GS1 DataMatrix).

3.6. Licențierea utilizării sistemului GS1 pentru alte domenii de activitate presupune alocarea de numere de producător suplimentare si se poate face numai pe bază de solicitare scrisa şi acte adiţionale încheiate la prezentul contract, presupunând extinderea prezentei licențe pentru fiecare domeniu de activitate suplimentar. Lista domeniilor de activitate pentru care se poate obține licența de utilizare constituie Anexa 2 la prezentul contract.

 

Art. 4. Drepturile și obligațiile Licențiatorului:

4.1. Licențiatorul va pune la dispoziţia Utilizatorului codurile pentru care s-a făcut solicitarea, împreună cu specificaţiile tehnice necesare bunei utilizări a sistemului la semnarea contractului.

4.2. Din momentul achitării facturii emise și semnării contractului, Licențiatorul va pune la dispoziţia Utilizatorului accesul în aplicația generală de gestiune a contului utilizator CODALOC (https://codaloc.gs1.ro).

4.3. Licențiatorul se obligă să emită și să reînoiască certificatele de licență aferente fiecărei perioade de licențiere.

4.4. Licențiatorul se obligă să nu producă întârzieri în procesul de codificare mai mari de 72 de ore de la transmiterea de către Utilizator a unei cereri corecte și complete și confirmarea recepționării acesteia de către Licențiator. În condițiile în care Licențiatorul nu respectă această obligație, Utilizatorul va putea primi despăgubiri în cuantum de 0,05% pe ora de întârziere din cuantumul Taxei de Licență GS1.

4.5. Licențiatorul va transmite factura de prelungire împreună cu notificarea de plată aferentă cu 30 de zile înainte de data expirării licenței.

4.6. În cazul nerespectării de către Utilizator a obligației prevăzute la punctele 5.8 și 5.9, Licențiatorul își rezervă dreptul de a sesiza autoritățile în drept pentru aplicarea de sancţiuni și limitarea utilizării neautorizate a sistemului GS1.

4.7. În cazul încetării contractului din culpa Utilizatorului, Licențiatorul are dreptul să retragă Licența GS1, prin simpla notificare în scris, după îndeplinirea procedurii prealabile, respectiv notificarea încălcării și punerea la dispoziție a unui termen pentru remedierea situației.

 

Art. 5. Drepturile și obligațiile Utilizatorului:

5.1. Utilizatorul se obligă să achite anual Taxa de Licență GS1, conform hotărârii Adunării Generale anuale a membrilor Asociaţiei GS1 Romania, pentru numerele de locație și codurile de produse primite.

5.2. Valabilitatea Licenței GS1 este de 12 luni din momentul semnării contractului, aceasta prelungindu-se automat cu perioade egale de 12 luni, Utilizatorul primind factura de prelungire împreună cu notificarea de plată aferentă cu 30 de zile înainte de data expirării licenței.

Dacă Utilizatorul nu achită contravaloarea anuală a Taxei de Licență GS1 în termenul de plată specificat pe factură, se vor percepe penalități de întârziere în cuantum de 0,05% pe zi de întârziere calculate la suma restantă. Sumele rezultate din penalități nu pot depăși suma datorată.

5.3. Utilizatorul sistemului GS1 se obligă să respecte cu stricteţe specificaţiile tehnice care îi sunt puse la dispoziţie şi să ţină cont de toate reglementările tehnice ce vor fi emise de GS1 ROMANIA pe durata derulării contractului.

5.4. Utilizatorul se angajează să aducă la cunoștința Licențiatorului datele actualizate despre societate, cum ar fi schimbarea denumirii, a sediului social sau a altor elemente de identificare, şi să transmită cererile de menţiuni înregistrate la Registrul Comerţului cu privire la aceste modificări.

5.5. Pentru obținerea de coduri GLN LUF (Locație Utilizator Final în cadrul SNVM), Utilizatorul va transmite autorizația de funcționare emisă de autoritățile în drept în care se specifică termenul de valabilitate și adresa fizică.

5.6. Utilizatorul va putea obține, în cadrul fiecărei Locații Utilizator Final (LUF), coduri GLN PTC (Punct Tehnic de Conectare în cadrul SNVM).

5.7. Pentru serializarea medicamentelor în condițiile Regulamentului Delegat EU 2016/161 și Directivei FMD 2011/62/EU, după obținerea codurilor de produs GTIN, se va utiliza schema de codificare următoare:

 • codul de produs GTIN în format 14 cifre, prefixat cu Identificator de Aplicație GS1 (01);
 • numărul serial, prefixat cu Identificator de Aplicație GS1 (21);
 • numărului lotului de producție, prefixat cu Identificator de Aplicație GS1 (10);
 • data de expirare, prefixată cu Identificator de Aplicație GS1 (17).

5.8. Utilizatorul se obligă să nu mai utilizeze numerele de locație GLN, numerele de produs GTIN şi nici standardele sistemului GS1 în cazul neachitării în termen a facturii de Licență GS1.

5.9. În cazul încetării contractului, Utilizatorul are obligația de a nu mai utiliza numerele de locație GLN, numerele de produs GTIN şi nici standardele sistemului GS1.

5.10. Continuarea utilizării sistemului GS1 și a codurilor GS1 atribuite în afara valabilității Licenței, constituie încălcarea disciplinei stabilite în sistemul global GS1 și atrage după sine răspunderea materială a Utilizatorului în cuantum de până la 10.000 Euro.

 

Art. 6. Termenul

Prezentul contract se încheie pe o perioada nelimitata.

 

Art. 7. Cesiune

Prezentul contract nu este cesionabil sau transmisibil de către Parți.

 

Art. 8. Încetarea contractului:

8.1. Prezentul contract încetează dacă oricare dintre Părți:

 • încalcă una și oricare din prevederile prezentului contract;
 • își pierde calitatea de persoană juridică;
 • dacă Utilizatorul încetează activitatea în domeniile pentru care a solicitat utilizarea sistemului GS1;
 • dacă Utilizatorul nu respectă standardele şi normele de folosire a sistemului GS1;
 • solicită în scris renunţarea la contract.

 

Art. 9. Declarații și garanții generale

Fiecare dintre Părti declară și garantează celeilalte la data prezentului contract ulterior, că:

 1. a) este constituită legal ca o asociație și respectiv ca o societate comercială, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, având toate permisele și autorizațiile cerute de autoritățile publice pentru funcționare și că are dreptul legal deplin, puterea și autoritatea de a încheia prezentul contract și de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul contract;
 2. b) prezentul contract a fost semnat de reprezentantul sau (reprezentanții săi) legal autorizat(i), după ce s-au obținut aprobările necesare din partea organismelor sale corporatiste și constituie o obligație legală, valabilă și obligatorie și poate fi pus în executare în conformitate cu termenii acestuia;
 3. c) nu este implicată în și nu a primit niciun act, document, notificare etc. cu privire la vreun litigiu, proceduri arbitrale sau administrative, al caror rezultat anticipat în mod rezonabil ar putea face imposibilă respectarea sau îndeplinirea obligațiilor din prezentul contract;
 4. d) va semna și va furniza și înainta orice declarație, document sau alt act, în forma și conținutul pe care autoritățile române le-ar putea solicita în vederea efectuării, prezentării, încheierii continuării obiectului prezentului contract.

 

Art. 10. Modificare

Modificari, convenţii ori reglementări ulterioare ce pot apărea între părţi vor face obiectul unor acte adiţionale la prezentul contract.

 

Art. 11. Independenta clauzelor

In cazul in care una sau mai multe prevederi ale prezentului contract este/sunt dovedita(e) a fi nevalabila(e), ilegala(e) sau inaplicabila(e) sub orice aspect, valabilitatea, legalitatea si aplicabilitatea celorlalte prevederi incluse in prezentul contract nu vor fi sub nici o forma afectate sau prejudiciate, cu mentiunea ca, intr-un astfel de caz, Partile sunt de acord sa depuna toate eforturile rezonabile pentru a atinge scopul prevederii nevalabile prin adoptarea unei prevederi noi, valabile din punct de vedere legal.

 

Art. 12. Notificări

12.1. Orice notificare, inclusiv pentru neplată sau alt document, solicitat(ă) în baza prezentului contract, va fi trimis(ă) online în ’Spațiul client’ din aplicația generală de gestiune a contului utilizator CODALOC, sau prin e-mail / curier la adresele mentionate la inceputul prezentului contract sau la alte adrese care pot fi notificate cu cel putin 10 (zece) zile calendaristice inaintea trimiterii catre cealalta Parte, in conformitate cu prezentul articol.

12.2. Orice notificare sau document va fi considerat(ă) comunicat(ă):

 • prin e-mail, la următoarele adrese:
  • Licențiator: office@gs1.ro sau alte adrese aparținând domeniului gs1.ro
  • Utilizator: înregistrate și gestionate de Utilizator în CODALOC
 • prin curier, în momentul trimiterii.

 

Art. 13. Legea aplicabila

Prezentul contract va fi guvernat de, interpretat, inteles si aplicat in conformitate cu legea romana.

 

Art. 14. Solutionarea litigiilor

14.1. Partile vor depune cu buna-credinta eforturi pentru a solutiona in mod amiabil orice litigiu, controversa sau diferend aparut(a) intre ele din sau in legatura cu prezentul contract.

14.2. Orice controversa sau pretentie ce rezulta din sau in legatura cu prezentul contract, rezilierea sau valabilitatea acestuia, care nu poate fi solutionata pe cale amiabila in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la prima notificare scrisa, va fi solutionata de instantele romane competente.

 

Art. 15. Integralitatea contractului

Prezentul contract constituie intregul contract si acordul final dintre Parti si prevaleaza asupra oricaror si tuturor declaratiilor, comunicarilor, acordurilor si contractelor anterioare sau curente, verbale sau scrise dintre Parti, cu privire la obiectul prezentului contract, in masura in care astfel de declaratii, comunicari, acorduri si contracte sunt incompatibile cu sau contradictorii prevederilor prezentului contract. Fiecare dintre Parti confirma ca nu a incheiat prezentul contract in baza vreunei declaratii, garantii sau angajament al oricarei alte Parti care nu este descrisa in mod expres in prezentul contract.

 

Art. 16. Prevederi finale

Titlurile articolelor au numai rol de referinta si nu vor controla sau afecta intelesul sau interpretarea niciunei prevederi a prezentului contract.

Prezentul contract a fost citit și conținutul său acceptat de părțile contractante care l-au semnat ca reflectând în întregime intențiile lor. Prezentul contract conține 6 pagini și a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, partile declarandu-si una alteia, pe propria raspundere, in mod solemn, neechivoc si irevocabil ca fiecare este de acord in mod expres cu toate prevedere prezentului contract.

 

GS1 – The Global Language of Business